Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3

 

Editor:

Vedecký redaktor:

Technický redaktor:

Grafický redaktor:

Vydanie:

Rok vydania:

Rozsah:

Náklad:

Vydavateľ:

Mgr. Pavol Adamka, PhD.

Prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.

Helena Vozňáková

Helena Vozňáková

prvé

2016

224 strán

100 kusov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

 

 ISBN 978-80-558-1079-9