Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Vitajte na stránke venovanej riešeniu projektu Kega č. 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov!

Projekt riešený v období rokov 2014-2016 bol zameraný na inováciu nefilologických študijných programov a jeho konkrétnym cieľom bolo prehĺbenie podielu profesijno-odborných a etnokultúrnych prvkov vo výučbe cudzieho jazyka (anglického a ruského) v študijnom odbore žurnalistika prostredníctvom implementácie nových učebných modulov kombinovanej cudzojazyčnej výučby (prezenčnej i dištančnej formy) do bakalárskeho štúdia daného odboru. Týmto spôsobom sa snažil i aktualizovať motivačno-edukačné zložky, ktoré sa nemalým spôsobom podieľajú na vytváraní priaznivého enviromentu v procese zvyšovania jazykových kompetencií a zručností.

Súbežne s tvorbou, aplikáciou a verifikáciou uvedených modulov cudzojazyčného vzdelávania v rámci projektu vznikli nové učebné materiály, reflektujúce aktuálne potreby odboru (vo forme printových a elektronických publikácií a e-learningových kurzov) a realizovali sa prednášky v cudzích jazykoch a praktické workshopy pre budúcich novinárov. Výstupy projektu a jeho riešenie bolo hodnotené komisiou KEGA ako excelentné :o)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.