Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Mgr. Martina Szabóová, PhD.

  • odborný asistent
  • pedagogická činnosť: anglický jazyk
  • vedecká činnosť: anlgická lingvistika,preklad umeleckých textov, text vo výučbe cudzích jazykov, komika

V roku 2004 ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre magisterské štúdium v odbore anglický jazyk a literatúra - politológia - ruský jazyk a literatúra, v roku 2011 získala titul PhD. na Katedre translatológie FF UKF. Od roku 2005 vyučovala v Jazykovom centre anglický a ruský jazyk, od roku 2016 pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF .


Vysokoškolské učebné texty:

SZABÓOVÁ, M.: The United States of America: History and Political System. Nitra: UKF, 2016. 100 s. ISBN 978-80-558-1069-0.

MICHELČÍKOVÁ, L. a kol: Academic English for PhD Students. Nitra: FF UKF, 2012. 114 s. ISBN 978-80-558-0174-2.

MACÚCHOVÁ, M. - MICHELČÍKOVÁ, L.: United Kingdom & Ireland (important and interesting facts).Nitra: FF UKF, 2011. 130 s. ISBN 978-80-558-0027-1.

KOL. AUTOROV: English for PhD Students. Nitra: FF UKF, 2008. 135 s. ISBN 978–80–8094–313–4.

 

Vedecké a odborné práce (výber):

SZABÓOVÁ, M.: Building and Enriching English Vocabulary of a (Young) Journalist.In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 135-146.

SZABÓOVÁ, M.: Vybrané prístupy k jazykovej manipulácii v médiách. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 61-68.

SZABÓOVÁ, M.: Critical approach to language manipulation at EFL classes. In: SGEM 2015 : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Conference Proceedings, Sofia 24 Aug - 02 Sept 2015. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015. - ISBN 978-619-7105-45-2, P. 267-273.

SZABÓOVÁ, M.: Povedomie študentov o vlastnej stredoeurópskej identite. In: Střední Evropa včera a dnes = proměny koncepcí : kolektivní monografie. Brno : Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. - ISBN 978-80-905336-7-7, S. 601-607.

SZABÓOVÁ, M.: Literárny festival ako zdroj odbornej aj edukačnej inšpirácie. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník, 1. vyd. - Nitra : UKF, 2014. - ISBN 978-80-558-0698-3, S. 89-94.

SZABÓOVÁ, M.- WALDNEROVÁ, J.: Literatúra v Cheltenhame. In: Náš čas. - ISSN 1338-3272, Roč. 18, č. 5 (2014), s.31

SZABÓOVÁ, M.: K posunu komiky v slovenskom a českom jazyku pri prekladoch z angličtiny. In: Dialog kultur VII,  Hradec Králové - 22.-23. ledna 2013. - Hradec Králové : Garamon, 2013. - ISBN 978-80-86472-57-7, S. 378-386.

MACÚCHOVÁ, M.: Humour in the Academic World of Fiction. In: XLinguae : A Trimestrial European Scientific Language Review. - ISSN 1337-8384, Vol. 3, no. 3 (2011), p. 22-27.

MACÚCHOVÁ, M.: David Lodge at English Classes. In: Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov,  Nitra : UKF, 2010. - ISBN 978-80-8094-720-0, S. 169-178.

MACÚCHOVÁ, M.: Zamjatinov a Orwellov newspeak dnes. In: Hľadanie ekvivalentností IV, Prešov : Prešovská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-555-0066-9, S. 410-420.

MACÚCHOVÁ, M.: Anglická lexikológia pre doktorandov / Martina Macúchová. In: Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu. Nitra: UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-342-4. - S. 42-46.

MACÚCHOVÁ, M. : Orwell ako vizionár - newspeak a political correctness. In: Analytické sondy do textu 3 : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: UMB, 2008. - ISBN 978-80-8083-643-6. - S. 183-187.

MACÚCHOVÁ, M. – MICHELČÍKOVÁ, L.: Učebné materiály pre potrebu výučby odborného jazyka (odbor politológia a Európske štúdiá). In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. - ISBN 987-80-7004-923-3. - S. 5.

MACÚCHOVÁ, M.: K politickej eseji Georgea Orwella ako všestranne aplikovateľného učebného materiálu v procese cudzojazyčnej výučby študentov politológie a európskych štúdií. In: Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov. Nitra: FF UKF, 2006. - ISBN 80-8094-026-6. - s.99-104.

MACÚCHOVÁ, M.: Všestranné využitie eseje ako učebného materiálu vo vyučovaní anglického jazyka. In: Evolučné prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov z komunikačného aspektu. Trenčín: KJ ÚPHV Trenčianska univerzita A. D. v Trenčíne, 2006. - ISBN 80-8075-155-2. - CD.

MACÚCHOVÁ, M.: Cudzí jazyk a jeho prínos v odbornej príprave doktorandov. In: Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra : FF UKF, 2006.ISBN 80-8094-026-6.s.221-226.

 

 Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov:

KEGA č. 013UKF-4/2014 - Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, riešiteľ, 2014-2016.

KEGA 084-034UKF-4/2010: Nová koncepcia aditívneho modulu cudzojazyčného vzdelávania: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov, spoluriešiteľ, 2010-2011.

KEGA 3/4001/06: Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia, spoluriešiteľ, 2006-2008.

UGA II/14/2012: Doplnkové učebné texty z anglického jazyka pre nefilológov, zodpovedný riešiteľ, 2012-2014

UGA II/20/2009: Učebné materiály na disciplínu Politická angličtina, spoluriešiteľ, 2009-2011.

UGA II/18/2009: Najdôležitejšie aspekty mediálnej komunikácie súčasnosti vzhľadom na odborný cudzí jazyk, spoluriešiteľ, 2009.

CGA II/5/2008: Učebné texty z ruského jazyka pre začiatočníkov – študentov nefilologického zamerania, spoluriešiteľ, 2008-2010.

CGA II/4/2007: Učebné materiály- konverzačné cvičenie v anglickom jazyku, zodpovedný riešiteľ, 2007-2009.

CGA II/2/2006: Učebné materiály pre žurnalistov, spoluriešiteľ, 2006-2008.

CGA II/1/2006: Príprava a realizácia odborných textov z anglického jazyka, spoluriešiteľ, 2006-2008.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.