Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Ciele projektu

Primárnym cieľom predkladaného projektu je zakomponovanie inovačných modulov profesijne orientovaného cudzieho jazyka: 1, pre anglický jazyk modul rozvíjajúci a prehlbujúci už existujúce vedomosti, zručnosti a návyky, cieľom ktorého je dosiahnuť úroveň C1 SERR; 2, pre ruský jazyk formujúci a rozvíjajúci model, spájajúci základné komunikatívne zručnosti s profesijne orientovanými vedomosťami, zručnosťami a návykmi; cieľom je dosiahnutie min. úrovne B1 SERR (nakoľko sa predpokladá minimálna, resp. nulová znalosť tohto jazyka) a vytvorenie moderných učebných materiálov pre dané moduly.

Čiastkové ciele (počas realizácie projektu):

·      analýza súčasného stavu vyučovania CJ v odbore žurnalistika na VŠ pracoviskách na Slovensku a v zahraničí;

·      analýza stavu a stanovenie východísk obsahovej diverzifikácie cudzojazyčného vzdelávania v danom odbore;

·      rekognoskácia mediálneho prostredia cieľových jazykových oblastí vo vzťahu k determinujúcim činiteľom (história, kultúra, spoločensko-politické a ekonomické procesy a pod.) ;

·      selekcia relevantných znalostí, zručností a kompetencií;

·      implementácia nových modulov cudzojazyčnej výučby a formovania interkultúrnej kompetencie vo vzťahu k vybraným jazykovo-kultúrnym areálom;

·      realizácia odborných prednášok v cudzích jazykoch;

·      realizácia praktických workshopov;

·      vytvorenie nových učebných materiálov;

·      vytvorenie doplnkových e-learningových kurzov;

·      analýza dosiahnutých zmien v jazykovom i kultúrnom správaní študentov daných odborov;

·      zovšeobecnenie a publikovanie výsledkov realizácie projektu.

Nehmotné ciele projektu

·      uskutočnenie 2 odborných seminárov a konferencie

·      uskutočnenie 2 sérií workshopov

·      uskutočnenie 2 sérií prednášok domácich a zahraničných odborníkov;

·      zmeny v kognitívnych procesoch študentov, vo vnímaní kultúrnej a jazykovej inakosti;

·      zmeny v komunikačnom správaní študentov podmienené osvojenými interkultúrnymi znalosťami;

·      odstránenie stereotypného a jednostranného vnímania cudzej reality;

·      podpora a rozvíjanie kritického myslenia;

·      sformovanie komplexnej „novinárskej osobnosti“, špecialistu na daný jazykovo-kultúrny areál.

Hmotné ciele projektu

·      nové moduly výučby anglického a ruského jazyka pre študijný odbor žurnalistika – vypracovanie kompletnej dokumentácie: informačné listy, časovo-tematických plánov, ich obsahové naplnenie;

·      vytvorenie učebných materiálov pre daný modul;

·      vytvorenie webovej stránky projektu a e-learningových kurzov;

·      publikácie venujúce sa parciálnym i komplexným otázkam, ktoré sú spojené s riešením projektu (konferenčný zborník, učebné texty atď.).

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.