Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Mgr. Pavol Adamka, PhD. - vedúci projektu


  • odborný asistent
  • vedecká činnosť: syntax slovanských jazykov, medialingvistika, politická lingvistika,
    historicko-kulturologické reálie

Ukončil magisterské štúdium v odbore história – ruský jazyk a literatúra. V rokoch 2003 - 2006 pôsobil ako interný doktorand na Katedre rusistiky FF UKF. V júni 2007 obhájil dizertačnú prácu v odbore slavistika – slovanské jazyky: Jazyk súčasnej ruskej publicistiky (na materiáli dennej tlače). V období 2006-2018 pôsobil ako učiteľ ruského jazyka v Jazykovom centre FF, v rokoch 2019-2020 ako odborný asistent na Katedre rusistiky. V roku 2020 natrvalo odišiel zo školstva.

V oblasti vedy a výskumu sa orientoval na problematiku syntakticko-štylistických procesov v slovanských jazykoch (predovšetkým v ruskom jazyku) pod vplyvom sociálno-politických zmien. Je autorom dvoch monografií, viacerých vysokoškolských učebných textov a radu lingvistických a metodických prác.


Vedecké monografie:*

ADAMKA, P.: Ruská publicistika (jazyk). Nitra: FF UKF, 2011. 108 s. ISBN 978-80-8094-838-2.

ADAMKA, P.: Ruská publicistika (história, štýl). Nitra: FF UKF, 2010. 126 s. ISBN 978-80-8094-825-2.

 

Vysokoškolské učebnice:*

ADAMKA, P.: Jazyk médií (krátky rusko-slovenský slovník). Nitra: UKF, 2016. 100 s. ISBN 978-80-558-0864-2.

 

Vysokoškolské učebné texty:*

ADAMKA, P.: Rusko: história a politický systém. Nitra: UKF, 2016. 116 s. ISBN 978-80-558-1095-9.

ADAMKA, P.: Političeskaja sistema Rossijskoj Federacii (vysokoškolské učebné texty). Nitra: FF UKF, 2011. 70 s. ISBN 978-80-558-0012-7.

ADAMKA, P. – ČUMOVÁ, O. – ZELENICKÁ, E.: Rossija - prošloje i nastojaščeje (vysokoškolské učebné texty). Nitra: FF UKF, 2007. 158 s. ISBN  978–80–8094–128–4.

ZELENICKÁ, E. – ADAMKA, P.: Štylistika ruského jazyka: teória a prax (vysokoškolské učebné texty). Nitra: FF UKF, 2005. 111 s. ISBN 80-8050-902-6.

 

Vedecké a odborné práce (2013-2017):*

ADAMKA, P.: „Ruský ezoterizmus pri vodke“: telo a telesnosť v románe Jurija Mamlejeva Šatuni. In: Telo a telesnosť v kontexte súčasnej kultúry : vedecký zborník ; zostavil Pavol Adamka. Nitra: UKF, 2017, s. 87-94. - ISBN 978-80-558-1202-1.

YAPPAROVA, V.N. - AGEEVA, J.V. - ADAMKA, P.: Endurance Testing: Communicative Stress Tactics of Interviewers in Job Interviews. In: AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. ISSN 1804-7890, Roč. 7, č. 2 (2017), s. 148-150.

ADAMKA, P.: Mediálna realita a agonálnosť diskurzu. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 2. Bratislava: Ekonóm, 2017, s. 109-114 ISBN 978-80-225-4424-5.

ADAMKA, P.: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov. In: Cudzie jazyky v premenách času VII. Bratislava: Ekonóm, 2017, s. 131-136. ISBN 978-80-225-4388-0.

ADAMKA, P.: "Lider rossijskoj oppozicii" v slovackom mediaprostranstve. In: Media linguistics. Issue 5: Language in the Coordinates of the Mass Media. St.Petersburg, 2016, s.161-162. ISSN 2312-0274.

ADAMKA, P.: Kompľementarnosť kodov v mediatekste. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016, s. 9-12. ISBN 978-80-558-1079-9.

ADAMKA, P.: Politická lingvistika? In: Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava : Ekonóm, 2016, s. 11-19. ISBN 978-80-225-4292-0.

ADAMKA, P.: Ovladenije grammatičeskoj sistemoj russkogo jazyka s oporoj na znanije grammatičeskoj sistemy rodnogo (slovackogo) jazyka. In: Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kuľtury : materialy XIII kongresa Mapryal. Tom 10., Granada 13-20 sentijabrja 2015 goda. Sankt Petersburg : Mapryal, 2015, s. 10-15. ISBN 978-5-9906636-0-2.

ADAMKA, P.: „Kto jesť chu?“ (alebo bezsenné noci Michaila Sergejeviča) . In: Hľadanie ekvivalentnosti VIII. Prešov: PU, 2015, s. 8-20. ISBN 978-80-555-1430-7.

ADAMKA, P.: „Československý scenár“ ako viacvrstvový jazykový precedent. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno: Gallium, 2015, s. 165-170. ISBN 978-80-905336-7-7.

ADAMKA, P.: Determinanty formirovanija jazykovoj kartiny Rossiji v Slovakiji. In: Hľadanie ekvivalentnosti VII. Prešov: PU, 2015, s. 11-20. ISBN 978-80-555-1347-8.

BOCHINA, T. G. – ADAMKA,P.: Proverb and Mythopoeic Model of the World. In: XLinguae, Vol. 8, no. 2 (2015), p. 18-27. ISSN 1337-8384.

ADAMKA, P.: Reformirovanije znanij na uroke RKI dľa žurnalistov. In: Sociokuľturnyje i filologičeskije aspekty v obrazovateľnom i filologičeskom kontekste.ACTA HUMANISTICA ET SCIENTIFICA UNIVERSITATIS SANGIO KYOTIENSIS. Kyoto: Sangio university, 2014, s. 16-19. ISBN 978-4-905726-34-0.

ADAMKA, P.: K nekotorym apektam formirovanija russkojazyčnoj kompetencii u slovackich studentov - nefilologov.In: Das Neue in Erforschung und Vermittlung des Russischen : Das gesprochene Russisch als Gegenstand der Erforschung und Vermittlung. Berlin: Elena Plaksina Verlag, 2014, s. 4-15. ISBN 978-3-944209-40-1. ISSN 2196-3037.

ADAMKA, P.: Analiz tekstov SMI na urokach RKI dľa žurnalistov. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra: UKF, 2014, s. 67-72.

ADAMKA, P.: A mother has enough tears for everything / Matka má vždy dosť sĺz ... In: XLinguae European Scientific Language Journal, Volume 7, Issue 2, April 2014, s. 75-82. ISSN 1337-8384.

ADAMKA, P.: Reflection on coup d'etat (a few notes on linguistic analysis). In: XLinguae: European Scientific Language Journal. Volume 6, Issue 4, October 2013, pp. 103-107. ISSN 1337-8384.

ADAMKA, P.: Goriačij moskovskij avgust 1991 goda na stranicach slovackich gazet (analiz precedentnych javlenij). In: Hľadanie ekvivalentnosti VI. (Precedentné fenomény ako jazykové kódy etnokultúry). Prešov: PU, 2013, s. 187-201. ISBN 978-80-555-0890-0.

ADAMKA, P.: SMI i stereotipy (ukreplenie / preodolenie). In: Dialog kultur VII. Hradec Králové: Garamon, 2013, s. 93-103. ISBN 978-80-86472-57-7.

ADAMKA, P.: Zaveščanije predkov (zametki o rossijskoj gosudarstvennoj simvolike). In: Cizí jazyky IX: Rusko: země – jazyk – kultura. Plzeň: ZČU, 2013, s.6-10. ISBN 978-80-261-0303-5.

 

Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov:

VEGA 1/0318/16 – Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry, riešiteľ, 2016-2018.

KEGA č. 013UKF-4/2014 - Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, vedúci projektu, 2014-2016.

VEGA 1/0792/13 - Vývinové aspekty ruského jazyka a ruského jazykového prostredia v nadväznosti na spoločenské zmeny v Rusku v minulom storočí, riešiteľ, 2013-2015

UGA č. II/12/2012 - Ruský jazykovo-kultúrny areál v zrkadle slovenských médií (ich vplyv na formovanie stereotypov)

KEGA 034UKF4/2010 - Nová koncepcia aditívneho modulu cudzojazyčného vzdelávania: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov, zástupca vedúceho projektu, 2010-2011.

CGA č. II/5/2008 - Učebné texty z ruského jazyka pre začiatočníkov – študentov nefilologického zamerania, vedúci projektu, 2008-2010.

GAM č.I/2006/FF - Lingvistická analýza súčasnej ruskej tlače a jej využitie v praxi, riešiteľ projektu, 2006.

GAM č. I/2005/FF - Príprava a realizácia vysokoškolských učebných textov z praktickej štylistiky ruského jazyka, riešiteľ projektu, 2005.

 

Stáže a výskumné pobyty:

1998 - Inštitút ruského jazyka A.S. Puškina, Moskva, RF

2014 - Kazanská federálna univerzita, Kazaň, RF

 


* ˇÚplné texty všetkých prác nájdete na http://indipendent.academia.edu/PavolAdamka

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.