Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Mgr. Oľga Csalová, PhD.

  • odborný asistent
  • pedagogická činnosť: anglický jazyk, ruský jazyk
  • vedecká činnosť: jazyk obchodných textov, didaktika jazyka, morfológia anglického jazyka

V roku 2004 ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre magisterské štúdium v odbore ruský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra. V Jazykovom centre vyučuje anglický a ruský jazyk od roku 2004. V roku 2010 ukončila doktorandské štúdium v odbore slavistika-slovanské jazyky.

 

Vysokoškolské učebné texty:

CSALOVÁ, O.: English Grammar for Journalists. Nitra: UKF, 2016. 142 s. ISBN 978-80-558-1066-9.

MICHELČÍKOVÁ, L. a kol: Academic English for PhD Students. Nitra: FF UKF, 2012. 114 s. ISBN 978-80-558-0174-2.

KOL. AUTOROV: English for PhD Students. Nitra: FF UKF, 2008. 135 s. ISBN 978–80–8094–313–4.

ADAMKA, P. - ZELENICKÁ, E. - ČUMOVÁ, O.: Rossija - prošloje i nastojaščeje. Nitra: UKF, 2007. - 158 s. - ISBN 978-80-8094-128-4.

 

Vedecké a odborné práce:

CSALOVÁ, O.: Inductive Approach to Teaching Associated Press Style at the Lessons of English for Journalists. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 123-128.

ČUMOVÁ, O.: Academic writing in English for PhD students. In: Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu,. - Nitra: UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-342-4, s. 9-15.

ČUMOVÁ, O.: Some notes on a press release within English lessons for students of journalism. In: Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-086-6, s. 91-94.

ČUMOVÁ, O.: Etymologický prístup v procese osvojovania si slovnej zásoby v anglickom jazyku pre doktorandov. In: Analytické sondy do textu 3 : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej konferencie Analytické sondy do textu konanej v septembri 2007. - Banská Bystrica: UMB, 2008. - ISBN 978-80-8083-643-6, s. 226-228.

ČUMOVÁ, O. - WALDNEROVÁ, J.: Cudzojazyčná príprava študentov žurnalistiky pre prácu v oblasti Public Relation. In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků III. - Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007. - ISBN 987-80-7004-923-3, s. 19-23.

ČUMOVÁ, O.: Autentický text v interkultúrne orientovanej cudzojazyčnej edukácii. In: Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov. - Nitra: FF UKF, 2006. - 240 s. - ISBN 80-8094-026-6. s.55-59.

WALDNEROVÁ, J. - ČUMOVÁ, O.: Miesto etiky v procese tvorby kurikula pre výučbu odbornej angličtiny žurnalistov. In: Cizí jazyky pro účely studia a profese v podmínkách EU . Ústí nad Labem : UJEP, 2006. - 203 s. - ISBN 80-7044-818-0., s.49-52.

ČUMOVÁ, O.: Present Focus on the Second Language Learning and Teaching. In: Evolučné prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov z komunikačného aspektu.- Trenčín: KJ ÚPHV Trenčianska univerzita A. D. v Trenčíne, 2006. - ISBN 80-8075-155-2, CD.

ČUMOVÁ, O.: Jazyk a kultúra ako neoddeliteľná koexistencia v procese efektívnej cudzojazyčnej výučby. In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. - ISBN 80-7044-694-3, s.26-30.

 

ČUMOVÁ, O.: J. Waldnerová - A. Ostrihoňová: English for Students of Journalism. In: Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov.- Nitra: FF UKF, 2006. - ISBN 80-8094-026-6., s.233-234.

 

Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov:

KEGA č. 013UKF-4/2014 - Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, riešiteľ, 2014-2016.

KEGA 084-034UKF-4/2010 - Nová koncepcia aditívneho modulu cudzojazyčného vzdelávania: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov, spoluriešiteľ, 2010–2011.

UGA II/18/2009 - Najdôležitejšie aspekty mediálnej komunikácie súčasnosti vzhľadom na odborný cudzí jazyk, zodpovedný riešiteľ, 2009.

KEGA 3/6045/08 - E-príručka anglickej morfológie E-morphology, spoluriešiteľ, 2008–2010.

CGA II/5/2008 - Učebné texty z ruského jazyka pre začiatočníkov – študentov nefilologického zamerania, spoluriešiteľ, 2008–2010.

CGA II/4/2007: Učebné materiály- konverzačné cvičenie v anglickom jazyku, spoluriešiteľ, 2007–2009.

KEGA 3/4001/06 - Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia, spoluriešiteľ, 2006–2008.

CGA II/2/2006 - Učebné materiály pre žurnalistov, zodpovedný riešiteľ, 2006–2008.

CGA II/1/2006 - Príprava a realizácia odborných textov z anglického jazyka, spoluriešiteľ, 2006–2008.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.