Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

O projekte

Projekt má inovačno-motivačný charakter a kladie si za cieľ zvýšiť jazykové kompetencie a zručnosti v cieľových cudzích jazykoch (anglický a ruský), ako i povedomie o ich etnokultúrnych a historicko-spoločenských súvislostiach. Postupné predstavenie a implementácia odborného jazyka, tematiky, žurnalistických praktík v daných jazykových oblastiach spolu s ich kultúrnym a historickým pozadím predstavujú základnú os sprostredkovávania nových vedomostí a prehlbovania ďalších profesijne orientovaných cudzojazyčných komunikačných kompetencií. Vychádzajúc z aktuálnych potrieb praxe budú do existujúcich študijných programov implementované nové modulové modely výučby profesijne orientovaného cudzieho jazyka: 

1, pre anglický jazyk modul rozvíjajúci a prehlbujúci už existujúce vedomosti, zručnosti a návyky, cieľom ktorého je dosiahnuť úroveň C1 SERR; 

2, pre ruský jazyk formujúci a rozvíjajúci model, spájajúci základné komunikatívne zručnosti s profesijne orientovanými vedomosťami, zručnosťami a návykmi; cieľom je dosiahnutie min. úrovne B1 SERR (nakoľko sa predpokladá minimálna, resp. nulová znalosť tohto jazyka). 

Projekt počíta s prípravou nových učebných materiálov (v printovej, elektronickej forme, moderovaných e-learningových kurzov), ktoré budú pokrývať tematiku relevantnú pre oblasť žurnalistiky a mediálnych štúdií: publicistika, médiá, ich história (história publicistiky ako taká, história anglo-americkej, ruskej publicistiky), jednotlivé druhy, žánre a ich špecifiká v jednotlivých jazykovo-kultúrnych areáloch, informačné / analytické spravodajstvo, spravodajská / publicistická hodnota, obrátená pyramída – pôvod štruktúry, spôsob mediálnej prezentácie, reklama, public relations, občianska žurnalistika, blogovanie, médiá ich funkcia a budúci vývoj, manipulačné techniky a technológie, princípy novinárskej etiky a jej porušovanie a pod. Učebné materiály okrem odbornej stránky budú pokrývať i potrebné gramatické (morfologické a syntaktické), lexikálne (odborný slovník), štylistické a lingvokulturologické oblasti, znalosť ktorých podmieňuje úspech cudzojazyčnej komunikácie (v najširšom zmysle tohto termínu, chápaného ako kódovanie a dekódovanie výpovede ľubovoľnej formy a obsahu).

Teoretické výstupy projektu nájdu svoje uplatnenie v oblasti ďalšieho výskumu problematiky cudzojazyčnej výučby nefilológov, zameranej na formovanie profesijne orientovanej komunikačnej kompetencie absolventov vysokých škôl. Nové moduly cudzojazyčného vzdelávania verifikované počas ich implementácie do študijného programu žurnalistiky na FF UKF majú potenciálne uplatnenie i na ďalších vysokoškolských pracoviskách na Slovensku. Rovnako i výstupy v podobe učebných materiálov pre anglický a ruský jazyk a ich kultúrny areál, budú priamo realizované vo vysokoškolskom učebnom procese na našich pracoviskách a budú on-line prístupné i pre všetkých ďalších záujemcov.

Popri vyššie spomenutých prínosoch vo vzťahu k aplikácii nového modulu výučby, za najdôležitejší prínos pre spoločenskú, a v neposlednom rade i ekonomickú prax, považujeme zvýšenie profesionality absolventov vysokých škôl odboru žurnalistika a ich potenciálu a atraktivity na trhu práce. V neposlednom rade si od realizácie projektu sľubujeme pozdvihnutie úrovne slovenskej žurnalistiky a publicistiky, predovšetkým vo vzťahu k zahraničnému spravodajstvu.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.