Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD. - zástupca vedúceho

 

  • docent
  • pedagogická činnosť: anglická literatúra
  • vedecká činnosť: anglická literatúra, teória humoru a satiry

V roku 1997 ukončila magisterské štúdium v odbore anglický jazyk, v rokoch 1998-2015 pôsobila v Jazykovom centre, od roku 2015 prednáša literatúru na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF. V roku 2002 obhájila rigoróznu prácu v odbore anglický jazyk a literatúra, v roku 2007 dizertačnú prácu v odbore Estetika a dejiny estetiky s názvom: Poetika postmoderného románového sveta, v 2013 habilitačnú prácu: Humor v súradniciach súčasnosti - Reflexia súčasných vplyvov na humor v literatúre.

V oblasti vedy a výskumu sa orientuje na problematiku literárnej semiotiky, teórie fikčných svetov, literárny humor, postmodernú literatúru a kultúrne vplyvy. Je autorkou monografie a spoluautorkou viacerých vysokoškolských textov.


Vedecké monografie:

WALDNEROVÁ, J.: Šesť kapitol o humore a texte. Opava: Slezská univerzita, 2014. 122 s. ISBN 978-80-7510-092-4./.jpg/

WALDNEROVÁ, J.: De/konštrukcia fikčných svetov. Nitra: FF UKF, 2008. 178 s. ISBN 978–80–8094–437–7.

WALDNEROVÁ, J. a kol.:Poetika humoru. Nitra: UKF, 2011. 274 s. ISBN 978-80-558-0026-4.

 

Vysokoškolské učebné texty:

WALDNEROVÁ, J.: English for Journalists. Nitra: UKF, 2016. 84 s. ISBN 978-80-558-1068-3.

MICHELČÍKOVÁ, L. a kol: Academic English for PhD Students. Nitra: FF UKF, 2012. 114 s. ISBN 978-80-558-0174-2.

VANČO, M. a kol.: Cvičebnica konzekutívneho tlmočenia. Nitra: UKF, 2010. 167 s. ISBN 978-80-8094-731-6.

WALDNEROVÁ, J. – OSTRIHOŇOVÁ, A.: English for Students of Journalism. Nitra: FF UKF, 2005. 96 s. ISBN 80-8050-820-8.

 

Vedecké a odborné práce - výber (2010-2016):

WALDNEROVÁ, J.: The Importance of Profession Related Tasks in Foreign Language Teaching. In: SGEM 2016. 3-rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 1, Vol. 1. ISBN 978-619-7105-50-6, p. 1145-1151.

WALDNEROVÁ, J.: Importance of cultural elements in Alexander McCall Smith’s detective fiction In. XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Vol. 8, no. 3 (2015), p. 41-48.

WALDNEROVÁ, J.: Television - a New Chalange in Literature. In: SGEM 2015. 2-nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 4, Vol. 1, ISBN 978-619-7105-50-6 / ISSN 2367-5659, p.131-138.

WALDNEROVÁ, J.: Slovenský mafiánsky román – reflexia novej porevolučnej reality. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno : Gallium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7, S. 275-279.

WALDNEROVÁ, J.: Cultural Aspect of Communicative Behaviour : (culture-communicational correlations). In: XLinguae : European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, Vol. 7, no. 2 (2014), p. 2-9.

WALDNEROVÁ, J.: Cultural Impact and its Importance in Language Teaching. In: SGEM 2014 : International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts Book 1. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healtcare, Education. ISBN 978-619-7105-24-7. ISSN 2367-5659, č. 1 (2014), S. 673-680.

WALDNEROVÁ, J.: New Hont - Grendelove obrázky oných čias. In. Jazyk, literatura a region. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2012, s. 311-317. ISBN 978-80-7414-468-4.

WALDNEROVÁ, J.: Arenasov výkrik Schnabelovou optikou. In. Minority a film. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2012, s. 63-69. ISBN 978-80-970420-2-8.

WALDNEROVÁ, J.: Jazyk, kultúra, spoločnosť a vyučovanie cudzích jazykov. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti). Nitra: UKF, 2012, s. 19-24. ISBN 978-80-558-0117-9.

WALDNEROVÁ, J.: Naivný rozprávač - Forrest Gump a tí druhí. In: Poetika humoru. Nitra: UKF, 2011, s. 220-231. ISBN 978-80-558-0026-4.

WALDNEROVÁ, J.: Od komického a komédie k humoru. In. Xlinguae : European Scientific Language Review, Vol. 3, no. 3, 2011, p. 34-40. ISSN 1337-8384.

WALDNEROVÁ, J.: Súčasníci ako inšpirácia Byronovej poézie. In: Máchův kraj v jazyce a v lireratuře. Ústí nad Labem: PF UJP, 2010, s. 11-17. ISBN 978-80-87452-07-3.

WALDNEROVÁ, J.: Moje známe Priscilly: dejiny vedľajších postáv v umení. In. KINO-IKON: časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, Roč. 14, č. 1, 2010, s. 210-213. ISSN 1335 – 1893.

WALDNEROVÁ, J.: Spoločné reálie - jeden zo znakov úspešnej česko – slovenskej kinematografie po roku 1990. In. Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 219-224. ISBN 978-80-210-5300-7.

WALDNEROVÁ, J.: Onomastický aspekt humoru vo fantasy románoch T. Pratchetta. In. Ars aeterna : Contemporary fantastic fiction in interpretation and translation, Vol. 2, no. 2, 2010, p. 61-68. ISSN 1337-9291.

WALDNEROVÁ, J.: Intertextuality and Emma Bovary. In. XLinguae.eu : European Scientific Language Review, Vol. 2, no. 3, 2010, p. 14-17. ISSN 1337-8384.

WALDNEROVÁ, J.: Humor a intertextualita. In. X Linguae.eu : European Scientific Language Review, Vol. 2, no. 1, 2010, p. 23-27. ISSN 1337-8384.

WALDNEROVÁ, J.: Emma Bovary in New York : elements of Parody in W. Allen´s Story. In. Text, Hypertext and Context, Communication and Interpretation. Trnava: UCM, 2010, s. 133 - 140. ISBN 978-80-8105-195-1.

WALDNEROVÁ, J.: Ostne humoru Toma Robbinsa. In. Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre. Banská Bystrica: UMB, 2010, s. 248-255. ISBN 978-80-557-0121-9.

WALDNEROVÁ, J.: Plné vrecká peňazí, slovenský muzikál pred rokom 1989. In. La culture comme phénomene de l´ identité nationale. Noailles: Association Amitié Franco-slovaque, 2010, s. 190-201. ISBN 978-2-9536153-1-9.

 

Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov:

VEGA 1/0318/16 – Problémy tela a telesnosti v kontexte súčasnej slovenskej kultúry, zástupca vedúceho projektu.

KEGA č. 013UKF-4/2014 - Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, zástupca vedúceho projektu.

KEGA č. 013UKF-4/2014 - Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, vedúci projektu 

KEGA -> 039UKF-4/2012 - Vyučovanie súčasných anglofónnych literatúr ako prostriedok posilňovania kreatívneho a kritického myslenia

VEGA -> 1/0057/10/12 - Humor v irónií, irónia v humore

VEGA -> 1/0183/10 - Súčasná fantastická próza a jej špecifické výrazové prostriedky v kontexte prekladu a čitateľskej recepcie na Slovensku

VEGA -> 1/4738/07 - Literárna fikcia a jej podoby (Poetika fikčných svetov)

KEGA -> 3/4001/06 - Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia

Copyright © 2015. All Rights Reserved.