Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.

  • profesor v študijnom odbore slavistika – slovanské jazyky
  • pedagogická a vedecká činnosť: štylistika a syntax ruského jazyka, teória vyučovania ruského jazyka
  • riaditeľka Jazykového centra Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • riaditeľka Národného skúškového centra Európskeho konzorcia pre certifikáciu znalosti moderných jazykov
  • podpredsedníčka Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Ukončila štúdium ruského jazyka a literatúry na Volgogradskom štátnom pedagogickom inštitúte vo Volgograde, odbor ruský jazyk a literatúra (1997). Po krátkom pôsobení ako stredoškolská učiteľka na Strednom odbornom učilišti spojov v Bratislave (1977 – 1986) sa stala vysokoškolskou učiteľkou na Pedagogickej fakulte v Nitre, postupne docentkou a profesorkou na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, neskoršie Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Bádateľský záujem venuje dialogickej komunikácii, sledovaniu lingvistických a extralingvistických faktorov, ktoré kooperujú na tvorbe dialógu. Monografia Dialóg v komunikačno-pragmatickom kontexte(2000) je prvým pokusom o ucelený, systematizujúci pohľad na dialóg v komunikačno-pragmatickom kontexte v slovenskej rusistickej spisbe. Je serióznou vedeckou sondou do problematiky dialógu, vysvetľuje a sprehľadňuje podstatu a jednotlivé typy dialógov, ich vnútornú štruktúru a vzájomné súvislosti. Na uvedenú publikáciu bezprostredne nadväzuje v poradí druhá monografia Komunikačné aspekty dialógu (2005), ktorá podáva viacaspektový pohľad na text ako taký, na dialogickú komunikáciu ako mimoriadne zložitý rečový komplex, na stratégiu a taktiku, ktoré sú hybnou silou rozvíjania dialógu.

Výsledky svojej vedeckovýskumnej aktivity prezentuje na početných domácich i zahraničných konferenciách. Praktickým výstupom niekoľkoročných výskumov a praxe sú aj vysokoškolské učebné texty, v ktorých sa snaží zúročiť výsledky svojich teoretických bádaní. V spoluautorstve vydala vysokoškolské učebné texty: Budni i prazdniky (1995), Tekst i dialóg (1968), Russkij jazyk v monologach, dialogach i zadanijach (1998), Rossijskije i slovackije realii (2001), Po-russki o Rossii i russkich (2004). Osobitnú oblasť jej aktivity tvorí účasť na produkcii učebnice v spoluautorstve s Ľ. Benedikovou Očerki po stilistike russkogo jazyka (2005) a s P. Adamkom Štylistika ruského jazyka: teória a prax (2005), Rossija: prošloje i nastojaščeje (2007, v spoluautorstve s P. Adamkom a O. Čumovou), Putevoditeľ po Slovakii (2010), Slovakija i Rossija na perekriostke kuľtur (2011).

V súčasnosti je v centre jej vedeckého záujmu kulturologický pohľad na jazyk a jeho fungovanie v priestore interkultúrnej komunikácie, ako i problematika transformácie cudzojazyčnej edukácie vzhľadom na požiadavky dnešnej doby.

Významnou mierou sa podieľa na organizovaní viacerých medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré ponúkajú priestor na akademický dialóg nielen v rámci aktuálnej témy výučby odborného jazyka, ale i smerom k inovatívnym prístupom v intenciách teórie vyučovania cudzích jazykov.


Vedecké monografie:

ZELENICKÁ, E.: Komunikačné aspekty dialógu. Nitra: FF UKF, 2005. 103 s. ISBN 80-8050-795-3.

ZELENICKÁ, E.: Dialóg v komunikačno-pragmatickom kontexte. Nitra: FF UKF, 2000. 96 s. ISBN 80-8050-335-4.

 

Vysokoškolské učebné texty (od 2010):

ZELENICKÁ, E.: Sondy do ruských kultúrnych reálií. Nitra: UKF, 2016. 86 s. ISBN 978-80-558-1085-0.

ZELENICKÁ, E.: Kuľtura Rossiji v obriadach i obyčajach. Nitra: UKF, 2015. 102 s. ISBN 978-80-558-0864-2.

ZELENICKÁ, E.: Slovakija i Rossija na perekriostke kuľtur. Nitra: FF UKF, 2011. 118 s. ISBN 978-80-8094-982-2.

ZELENICKÁ, E.: Putevoditeľ po Slovakii. Nitra: FF UKF, 2010. 85 s. ISBN 978-80-8094-832-0.

 

Niektoré vedecké práce v zahraničných zborníkoch (2011-2016):

ZELENICKÁ, E.: Jazyk kak kľuč k ponimaniju kuľtury. In: Jezyk rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej II. Lublin: Vydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. s. 39-46. ISBN 978-83-7784-790-9.

ZELENICKÁ, E.: Interkultúrny aspekt komunikácie s dôrazom na neverbálne výrazové prostriedky. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 173-177.

ZELENICKÁ, E.: Vplyv interkultúrneho poznania na komunikáciu v ruskom jazykovom prostredí. In: Hľadanie ekvivalentnosti VIII. Prešov : PU, 2015. ISBN 978-80-555-1430-7, S.306-312.

ZELENICKÁ, E.: Jazyk - súčasť a odraz kultúry. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Roč. 9, č. 1 (2014), s. 193-208. ISSN-1802-0364.

ZELENICKÁ, E.: Multidisciplinárne kontexty výučby cudzích jazykov. In: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře. Činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. CD-ROM, s. [1-6]. ISBN 978-80-244-4048-4.

ZELENICKÁ, E.: Vzaimodejstvie kuľtur v mežkuľturnoj kommunikacii. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, S. 51-57.

ZELENICKÁ, E.: Text - kultúrny kontext - učebnica. In: Interkulturní soužití v kontextu vyučovaní, kultúry a literatúry, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 193-202. ISBN-978-80-7395-547-2.

ZELENICKÁ, E.: Tekst kak otraženije realij i kuľturno-istoričeskich cennostej. In: Dialog kultur VII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 26-30. ISBN-978-80-7435-389-5.

ZELENICKÁ, E.: Jazyk i mežkuľturnaja kommunikacija. In: Cizí jazyky IX: Rusko: země - jazyk - kultura. Příspěvky českých, ruských a slovenských rusistů z mezinárodní vědecké konference pořádané dne 16.04.2013. Plzeň: ZČU, 2013. s. 144-148. ISBN 978-80-261-0303-5.

ZELENICKÁ, E.: Dialog kuľtur v usloviach universitetskogo obučenija v Slovakii. In: Mova i kuľtura 158: naukove vidanija, Roč. 15, č. 158 (2012), s. 401-405.

ZELENICKÁ, E.: Jazyk ako prostriedok kumunikácie a sprostredkovania kultúry. In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 36-41. ISBN-978-80-261-0187-1.

ZELENICKÁ, E.: Špecifiká vysokoškolského vzdelávania v európskom kontexte. In: Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách, Nitra: SPU, 2012. s. 354-358. ISBN-978-80-552-0916-6.

ZELENICKÁ, E.: Jazyk – jav kultúrny a spoločenský. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti), Nitra: UKF, 2012. s. 7-10. ISBN-978-80-558-0117-9.

ZELENICKÁ, E.: Slovacko-russkije kuľturologičeskije paralleli. In: Vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka vo viackultúrnom priestore. Prešov: Prešovská univerzita, 2012. s. 105-113. ISBN-978-80-555-0505-3.

ZELENICKÁ, E.: Russkij jazyk po-novomu. In: Lengua Rusa, Visión del Mundo y Testo. Granada: Universidad de Granada, 2011. s. 952-957. ISBN-978-84-615-1702-2.

 

Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov:

KEGA č. 013UKF-4/2014 - Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, riešiteľ, 2014-2016.

VEGA: 1/9333/02, Slovník slovenskej lingvistickej rusistiky, riešiteľ projektu, 2003-2006.

KEGA: 3/1014/03, Koncepčné, metodické a normatívne východiská v oblasti kultúry a vzdelávania (návrh koncepcie jazykovej politiky pre výučbu CJ na základných a stredných školách), riešiteľ projektu, 2003-2006.

KEGA: 3/3243/05, Návrh novej koncepcie študijného programu uačiteľstvo akademických predmetov v oblasti pedagogickej praxe, riešiteľ projektu, 2005-2007.

KEGA: 3/3243/05, Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelávania, vedúci projektu, 2006-2008.

ESF SORO/18/2006, Zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania formou netradičných a inšpiratívnych metód výučby cudzích jazykov, riešiteľ projektu, 2007-2008. Projekt ERAZMUS Intensive Language Courses, riešiteľ projektu, 2007,2008,2009,2010.

KEGA: 034UKF4/201 Nová koncepcia aditívneho modulu cudzojazyčného vzdelávania: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov, vedúci projektu, 2010-2011.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.