Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Výstupy projektu

Vysokoškolské učebnice a učebné texty:

WALDNEROVÁ, J.: English for Journalists. Nitra: UKF, 2016. 84 s. ISBN 978-80-558-1068-3.

/.jpg/ /.pdf/

CSALOVÁ, O.: English Grammar for Journalists. Nitra: UKF, 2016. 142 s. ISBN 978-80-558-1066-9.

/.jpg/ /.pdf/

MICHELČÍKOVÁ, L.: United Kingdom: History and Political System. Nitra: UKF, 2016. 98 s. ISBN 978-80-558-1067-6.

/.jpg/ /.pdf/

SZABÓOVÁ, M.: The United States of America: History and Political System. Nitra: UKF, 2016. 100 s. ISBN 978-80-558-1069-0.

/.jpg/ /.pdf/

 

ADAMKA, P.: Jazyk médií (krátky rusko-slovenský slovník). Nitra: UKF, 2016. 100 s. ISBN 978-80-558-0864-2.  

/.jpg/  /.pdf/

ADAMKA, P.: Rusko: história a politický systém. Nitra: UKF, 2016. 116 s. ISBN 978-80-558-1095-9.

/.jpg/ /.pdf/

ZELENICKÁ, E.: Kuľtura Rossiji v obriadach i obyčajach. Nitra: UKF, 2015. 102 s. ISBN 978-80-558-0864-2.

/.jpg/  /.pdf/

ZELENICKÁ, E.: Sondy do ruských kultúrnych reálií. Nitra: UKF, 2016. 86 s. ISBN 978-80-558-1085-0.

/.jpg/ /.pdf/

 

E-learningové doplnkové kurzy:

United Kingdom: History and Political System

The United States of America: History and Political System

Rusko: história a politický systém

 

Monografie:

MICHELČÍKOVÁ, L.: Jazyk legislatívnych textov inštitúcií EÚ. Nitra: UKF, 2015. 122 s. ISBN 978-80-558-0757-7.

/.jpg/  /.pdf/

WALDNEROVÁ, J.: Šesť kapitol o humore a texte. Opava: Slezská univerzita, 2014. 122 s. ISBN 978-80-7510-092-4.

/.jpg/

 

Zborníky:

Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3. Nitra: UKF, 2016. 224 s. ISBN 978-80-558-1079-9.

/.jpg/  /.html/

Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2. Nitra: UKF, 2014. 145 s. ISBN 978-80-558-0698-3.

/.jpg/  /.pdf/

 

Články v evidované v databázach WoS a Scopus:

ADAMKA, P.: A mother has enough tears for everything / Matka má vždy dosť sĺz ... In: XLinguae European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, Vol. 7, no. 2 (2014), p. 75-82.

ADAMKA, P.: Political Linguistics? In: LANGUAGE AND POLITICS: BETWEEN LINGUISTICS AND POLITICAL SCIENCE. Bratislava : Ekonóm, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, pp. 11-19.

BOCHINA, T. G. –ADAMKA,P.: Proverb and Mythopoeic Model of the World. In: XLinguae. ISSN 1337-8384, Vol. 8, no. 2 (2015), p. 18-27.

MICHELČÍKOVÁ, L.: On the translation of multiword terminology of the EÚs legislative texts = Problematika prekladu viacslovných pomenovaní v legislatívnych textoch inštitúcií EÚ. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, Vol 7, no. 1 (2014), p. 15-20.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Eurobabylon: Foreign Language Education in the European Union. In: SGEM 2015. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 1, Vol. 2, ISBN 978-619-7105-45-2 / ISSN 2367-5659, p. 393-398.

SZABÓOVÁ, M.: Critical Approach to Language Manipulation at EFL Classes.In: SGEM 2015. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 1, Vol. 2, ISBN 978-619-7105-45-2 / ISSN 2367-5659, p. 267-274.

WALDNEROVÁ, J.: Cultural Aspect of Communicative Behaviour : (culture-communicational correlations). In: XLinguae : European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, Vol. 7, no. 2 (2014), p. 2-9.

WALDNEROVÁ, J.: Cultural Impact and its Importance in Language Teaching. In: SGEM 2014 : International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts Book 1. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healtcare, Education. ISBN 978-619-7105-24-7. ISSN 2367-5659, č. 1 (2014), S. 673-680.

WALDNEROVÁ, J.: Importance of cultural elements in Alexander McCall Smith’s detective fiction In. XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Vol. 8, no. 3 (2015), p. 41-48.

WALDNEROVÁ, J.: Television - a New Chalange in Literature. In: SGEM 2015. 2-nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 4, Vol. 1, ISBN 978-619-7105-50-6 / ISSN 2367-5659, p.131-138.

WALDNEROVÁ, J.: The Importance of Profession Related Tasks in Foreign Language Teaching. In: SGEM 2016. 3-rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 1, Vol. 1. ISBN 978-619-7105-50-6, p. 1145-1151.

 

Články v kolektívnych monografiách, zborníkoch a odborných časopisoch:

ADAMKA, P.: Analiz tekstov SMI na urokach RKI dľa žurnalistov. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, S. 67-72. /.pdf/

ADAMKA, P.: K nekotorym aspektam formirovanija russkojazyčnoj kompetencii u slovackich studentov-nefilologov. In. Das Neue in Erforschung und Vermittlung des Russischen : Das gesprochene Russisch als Gegenstand der Erforschung und Vermittlung. Berlin : Elena Plaksina Verlag, 2014. ISBN 978-3-944209-40-1. ISSN 2196-3037, N. 4, S. 4-15. /.pdf/

ADAMKA, P.: Reformirovanije znanij na uroke RKI dľa žurnalistov. In: Sociokuľturnyje i filologičeskije aspekty v obrazovateľnom i naučnom kontekste. ACTA HUMANISTICA ET SCIENTIFICA UNIVERSITATIS SANGIO KYOTIENSIS. Sangio university, 2014. ISBN 978-4-905726-34-0, S. 16-19. /.pdf/

ADAMKA, P.: „Československý scenár“ ako viacvrstvový jazykový precedent. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno : Gallium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7, S. 165-170. /.pdf/

ADAMKA, P.: Determinanty formirovanija jazykovoj kartiny Rossiji v Slovakiji. In: Hľadanie ekvivalentnosti VII. Prešov: PU, 2015. ISBN 978-80-555-1347-8, S. 11-20. /.pdf/

ADAMKA, P.: Ovladenije grammatičeskoj sistemoj russkogo jazyka s oporoj na znanije grammatičeskoj sistemy rodnogo (slovackogo) jazyka. In: Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kuľtury : materialy XIII kongresa Mapryal. Tom 10., Granada 13-20sentijabrja 2015 goda. Sankt Petersburg : Mapryal, 2015. ISBN 978-5-9906636-0-2, S. 10-15. /.pdf/

ADAMKA, P.: „Kto jesť chu?“ (alebo bezsenné noci Michaila Sergejeviča) . In: Hľadanie ekvivalentnosti VIII. Prešov : PU, 2015. ISBN 978-80-555-1430-7, S. 8-20. /.pdf/

ADAMKA, P.: Kompľementarnosť kodov v mediatekste. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 9-12. /.html/

ADAMKA, P.: "Lider rossijskoj oppozicii" v slovackom mediaprostranstve. In: Media linguistics. Issue 5: Language in the Coordinates of the Mass Media. St.Petersburg, 2016. ISSN 2312-0274, S.161-162. /.pdf/

ADAMKA, P.: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov. In: Cudzie jazyky v premenách času VII. Bratislava: Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, S. 131-136.

CSALOVÁ, O.: Inductive Approach to Teaching Associated Press Style at the Lessons of English for Journalists. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 123-128. /.html/

CSALOVÁ, O.: On English Grammar for Students of Journalism. In: Cudzie jazyky v premenách času VII. Bratislava: Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, S. 143-146.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Euroslovenčina: jazykový fenomén v súčasnej spoločnosti. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, S. 95-104.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Reflexia jazykovej politiky Európskej únie a jej vplyv na národné jazyky členských štátov. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno : Gallium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7, S. 111-117.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Perspektívy vyučovania ESP pre študentov žurnalistiky. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 117-122. /.html/

SZABÓOVÁ, M.: Literárny festival ako zdroj odbornej aj edukačnej inšpirácie. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, S. 89-94.

SZABÓOVÁ, M.: Povedomie študenta o vlastnej stredoeurópskej identite. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno : Gallium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7, S. 601-607.

SZABÓOVÁ, M.: Building and Enriching English Vocabulary of a (Young) Journalist.In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 135-146. /.html/

SZABÓOVÁ, M.: Vybrané prístupy k jazykovej manipulácii v médiách. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 61-68. /.html/

WALDNEROVÁ, J. – SZABÓOVÁ, M.: Literatúra v Cheltenhame. In: Náš čas. ISSN 1338-3272, Roč. 18, č. 5 (2014), s. 31.

WALDNEROVÁ, J.: Slovenský mafiánsky román – reflexia novej porevolučnej reality. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno : Gallium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7, S. 275-279.

ZELENICKÁ, E.: Jazyk - súčasť a odraz kultúry. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni: otázky cizích jazyku, literatur a kultur v aktuálním diskurzu. ISSN 1802-0364, Roč. 9, č. 1 (2014), S. 193-208.

ZELENICKÁ, E.: Multidisciplinárne kontexty výučby cudzích jazykov. In: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře. Činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku . Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4048-4, CD-ROM, s. [1-6].

ZELENICKÁ, E.: Vzaimodejstvie kuľtur v mežkuľturnoj kommunikacii. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, S. 51-57.

ZELENICKÁ, E.: Vplyv interkultúrneho poznania na komunikáciu v ruskom jazykovom prostredí. In: Hľadanie ekvivalentnosti VIII. Prešov : PU, 2015. ISBN 978-80-555-1430-7, S.306-312.

ZELENICKÁ, E.: Jazyk kak kľuč k ponimaniju kuľtury. In: Jezyk rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej II. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. ISBN 978-83-7784-790-9, S. 39-46.

ZELENICKÁ, E.: Interkultúrny aspekt komunikácie s dôrazom na neverbálne výrazové prostriedky. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 173-177. /.html/

 

Články v tlači:

 

ZELENICKÁ, E.: Kuľturologičeskij podchod v obrazovatreľnom processe v slavackoj avditorii. In: Dinamika jazykovych i kuľturnych processov v sovremennoj Rossii. Kazaň, 2016.

ZELENICKÁ, E.: Kuľturologičeskij vzgljad na slavjanskie primety i sujeverija.In: Ruskij jazyk v jazykovom i kuľturnom prostranstve Europy i mira: čelovek, soznanije, komunikacia, internet. Varšava, 2016.

ZELENICKÁ, E.: Lingvokuľturologičeskaja interpretacia koncepta chleb i soľ. Krakow, 2016.

 

Ukončené záverečné práce:

Slovenská publicistika a formovanie mýtov (Bc. Adriána Majerčínová, KŽUR FF)

Publicistický text na hodinách ruského jazyka (Viktória Švancárová, KRJaL FF)

Kauza "Pussy Riot" v slovenských médiách (Adriána Majerčínová, KŽUR FF)

Obraz Ruska v médiách (Diana Strápeková, FSŠ)

Vplyv mediálneho prostredia na komunikáciu detí (Veronika Hrušovská, PF)

Bulvarizácia jazyka žurnalistického diskurzu (Dominika Batalková, KSJ FF)

Expresívne syntaktické konštrukcie v novinárskom diskurze (Kristína Letavayová, KSJ FF)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.