Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.

  • odborný asistent
  • pedagogická činnosť: anglický jazyk, francúzsky jazyk
  • vedecká činnosť: odborný preklad, lexikológia a frazeológia, didaktika cudzích jazykov

Je absolventkou magisterského štúdia v odbore anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2011 jej bol udelený titul PhD. v študijnom programe translatológia. V období 2006-2016 pôsobila v Jazykovom centre FF UKF, od roku 2016 vyučuje na Katedre translatológie. Zúčastnila sa na vedecko-výskumných pobytoch v Štrasburgu, (Institut de Traducteurs, d´Interpretes et de relations Internationales, Université Marc Bloc) a v Paríži, (Centre international d´études pédagogiques).

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje predovšetkým lingvistike, konkrétne morfologickej, lexikálnej a štylistickej analýze textu vzhľadom na medzijazykový preklad v relácii anglický – francúzsky – slovenský jazyk. Medzi jej profilové predmety patrí lexikológia, frazeológia a preklad.


Vedecké monografie:

MICHELČÍKOVÁ, L.: Jazyk legislatívnych textov inštitúcií EÚ. Nitra: UKF, 2015. 122 s. ISBN 978-80-558-0757-7. /.jpg/

 

Vysokoškolské učebné texty:

MICHELČÍKOVÁ, L.: United Kingdom: History and Political System. Nitra: UKF, 2016. 98 s. ISBN 978-80-558-1067-6.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Sélection et analyse de phraséologismes francais. Nitra: UKF, 2016. 78 s. ISBN 978-80-558-1073-7.

MICHELČÍKOVÁ, L. a kol: Academic English for PhD Students. Nitra: FF UKF, 2012. 114 s. ISBN 978-80-558-0174-2.

ŠVARBOVÁ, E. a kol.: Francúzsky jazyk pre masmediálne štúdiá. Nitra : UKF, 2012. 480 s. ISBN 978-80-558-0215-2.

MACÚCHOVÁ, M. - MICHELČÍKOVÁ, L.: United Kingdom & Ireland (important and interesting facts).Nitra: FF UKF, 2011. 130 s. ISBN 978-80-558-0027-1.

 

Vedecké a odborné práce (výber):

MICHELČÍKOVÁ, L.: Perspektívy vyučovania ESP pre študentov žurnalistiky. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 3 : vedecký zborník. Nitra : UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1079-9, S. 117-122.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Eurobabylon: Foreign Language Education in the European Union. In: SGEM2015. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 1, Vol. 2, ISBN 978-619-7105-45-2 / ISSN 2367-5659, p. 393 - 398.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Reflexia jazykovej politiky Európskej únie a jej vplyv na národné jazyky členských štátov. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno : Gallium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7, S. 111-117.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Problematika prekladu viacslovných pomenovaní v legislatívnych textoch inštitúcií EÚ. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, Vol 7, no. 1 (2014), p. 15-20.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Euroslovenčina: jazykový fenomén v súčasnej spoločnosti. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2. Nitra: UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, S. 95-104.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Dištinktívne morfologické znaky legislatívnych textov inštitúcií EÚ z anglicko-francúzsko-slovenskej konfrontačnej perspektívy. In: XLinguae.eu : a trimestrial European scientific language review. ISSN 1337-8384, Vol. 5, no. 1 (2012), p. 22-30.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Kompozícia ako produktívny slovotvorný postup pri tvorbe terminológie Európskej únie a jej odraz v slovenskom jazyku. In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti). Nitra: UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0117-9, S. 125-130.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Jazyková politika Európskej únie: od viacjazyčnosti k Eurobabylonu. IN: XLinguae : A Trimestrial European Scientific Language Review. ISSN 1337-8384, Vol. 3, no. 3 (2011), p. 12-16.

MICHELČÍKOVÁ, L.: Činnostný prístup a aktuálne tendencie vo vyučovaní cudzích jazykov. In: Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II. Prešov: Prešovská univerzita, 2011. ISBN 1338-3388, S. 249-257.

MICHELČÍKOVÁ, LENKA: Terminológia textov Európskej únie. In: Veda v praxi - prax vo vede (zborník konferenčných príspevkov). Nitra: UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-486-5, s. 39-43.

MICHELČÍKOVÁ, LENKA: Odborný jazyk právnych textov v Európskej Únii. In: Analytické sondy do textu 3 (zborník príspevkov). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-643-6, s. 104-107.

MICHELČÍKOVÁ, LENKA: Preklad odborných textov Európskej únie. In: Od textu k prekladu III : Poznámky o preklade v kontexte Európskej únie. Praha: Jednota tlumočníku a překladatelú, 2008. ISBN 978-80-7374-089-4, s. 136-143.

 

Riešenie výskumných a vzdelávacích projektov:

KEGA č. 013UKF-4/2014 - Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, riešiteľ, 2014-2016.

KEGA 084-034UKF-4/2010: Nová koncepcia aditívneho modulu cudzojazyčného vzdelávania: Historicko-kulturologické minimum pre nefilológov, riešiteľ, 2010-2011.

OPV -> ITMS 26110230033 - Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT, spoluriešiteľ, 2010-2013

UGA -> III/14/2015 - Frazeologické jednotky v cudzojazyčnej tlači a ich ekvivalentácia, zodpovedný riešiteľ, 2015-2017

UGA -> II/15/2012 - Inovácia obsahu vzdelávania disciplíny Cudzí jazyk pre doktorandov a tvorba e-learningového kurzu, zodpovedný riešiteľ, 2012-2014

UGA -> II/14/2012 - Doplnkové učebné texty z anglického jazyka pre nefilológov, spoluriešiteľ 2012 - 2014

UGA II/20/2009 - Učebné materiály na disciplínu Politická angličtina, zodpovedný riešiteľ, 2009-2011.

CGA II/4/2007 - Učebné materiály- konverzačné cvičenie v anglickom jazyku, spoluriešiteľ, 2007-2009.

CGA II/1/2007 - Impementácia interkultúrnej tématiky do kurikúl jednotlivých odborov, spoluriešiteľ, 2007-2010.

GAM I-07-229-02 - Multimediálna didaktická pomôcka na osvojenie si francúzskej gramatiky a slovnej zásoby pre začiatočníkov, koordinátor z UKF, 2007.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.