Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Výskum a vývoj

Projekt spája počiatočný aplikovaný výskum v oblasti metodiky vyučovania cudzích jazykov, v oblasti publicistiky, mediálnych štúdii, ako aj anglickej a ruskej filológie a následnú implementáciu získaných výsledkov do nových modulov v rámci existujúcich študijných programov, ich materiálne zabezpečenie (vytvorenie potrebných učebných materiálov).

Aplikovaný výskum:

  1. hĺbková analýza súčasného stavu vyučovania CJ v odbore žurnalistika na VŠ pracoviskách na Slovensku a v zahraničí;
  2. analýza stavu a stanovenie východísk obsahovej i metodickej diverzifikácie cudzojazyčného vzdelávania v odbore;
  3. rekognoskácia mediálneho prostredia cieľových jazykových oblastí vo vzťahu k determinujúcim činiteľom (história, kultúra, spoločensko-politické a ekonomické procesy a pod.) ;
  4. selekcia relevantných znalostí, zručností a kompetencií.

Vývoj projektu – realizácia:

  1. implementácia nových modulov cudzojazyčnej výučby;

  2. formovanie interkultúrnej kompetencie vo vzťahu k vybraným jazykovo-kultúrnym areálom:

     2.1 vytvorenie nových učebných materiálov:

 a, analýza a selekcia aktuálnych textových vzorov, ich adaptácia,

 b, kreácia originálneho textového materiálu s ohľadom na požiadavky praxe,

 c, aplikácia a verifikácia nových materiálov vo vzdelávacom procese,

 d, eliminácia zistených nedostatkov,

 e, edičná činnosť (printové, elektronické vydania, e-learningové kurzy);

     2.2 analýza dosiahnutých zmien v jazykovom i kultúrnom správaní študentov:

 a, priebežná analýza dosiahnutých výsledkov,

 b, komparácia dosahovaných výsledkov s východiskovým stavom,

 c, zovšeobecnenie výsledkov;

  3. priebežná verifikácia a korekcia aplikovaných postupov.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.