Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Riešenie projektu

V prvom roku (2014) boli realizované všetky fázy plánovaného aplikovaného výskumu: sústredili sme sa na stanovenie teoretických a praktických východísk pre riešenie projektu. Za-merali sme sa na zmapovanie a čiastočnú analýzu stavu vyučovania cudzích jazykov v odbore žurnalistika na univerzitných pracoviskách na Slovensku a v zahraničí s primárnym dôrazom na postihnutie osobitosti obsahových a metodologických požiadaviek vzhľadom na cieľového študenta – budúceho žurnalistu. Mapovanie prebiehalo formou analýzy verejne prístupných materiálov z jednotlivých pracovísk (študijné programy, informačné listy, články venujúce sa opisom situácie na jednotlivých pracoviskách), ako i v rámci osobných rozhovorov so zamestnancami dotknutých pracovísk počas odborných podujatí. Získané poznatky potvrdili predpoklad o absencii hlbšej vnútornej špecifikácie vyučovacieho obsahu a špeciálnych slo-venských učebných materiálov pre žurnalistov (používajú sa buď materiály zamerané na tzv. všeobecnú angličtinu, alebo materiály zahraničnej proveniencie). Paralelné zakomponovanie dvoch cudzích jazykov, konkrétne ruského a anglického, do študijných programov je apliko-vané len na Katedre žurnalistiky FF UKF, čo predstavuje pridanú hodnotu pre študentov tohto pracoviska vo vzťahu k ďalšej uplatniteľnosti na trhu práce. 

Dané závery, ako aj všeobecné požiadavky doby, potvrdili potrebu metodologickej reformy v danom odbore vo vzťahu k inovačným formám a metódam výučby cudzích jazykov, ako aj nutnosť vytvorenia nových aktuálnych materiálov, ktoré budú reflektovať tieto požiadavky. V rámci obsahovej diverzifikácie cudzojazyčného vzdelávania sme sa sústredili na analýzu mediálneho prostredia cieľových jazykových oblastí vo vzťahu k determinujúcim činiteľom (história, kultúra, spoločensko-politické a ekonomické procesy a pod.), na proces rekognoskácie etnosociálneho prostredia ako takého, ako i jeho virtuálneho konštruktu v médiách. Ten sa, vzhľadom na snahu o čo najaktuálnejšiu textotékovú základňu pri spracovaní učebných textov, realizoval priebežne počas celej doby riešenia projektu (2014 – 2016). Priebežne prebiehala i selekcia relevantných znalostí a zručností, boli realizované 2 prednášky riešiteľov projektu (pozri nižšie), usporiadaný odborný seminár, výstupom ktorého je zborník Jazyk - kultúra - spoločnosť 2. 

V napĺňaní aplikačných cieľov projektu sa priebežne pokračovalo i v rokoch 2015 – 2016: tieto sa v drobnej miere korigovali vzhľadom na realizovaný výskum mediálneho prostredia cieľových jazykových oblastí vo vzťahu k činiteľom determinujúcim správne pochopenie sprostredkovanej mediálnej reality, ktoré podmieňujú selekciu relevantných znalostí, zručností a kompetencií žurnalistu. Rozpracované priebežné moduly cudzojazyčnej výučby boli po-stupne implementované do výučby cudzích jazykov v študijnom odbore žurnalistiky v rámci seminárov z anglického a ruského jazyka (hodinová dotácia – 2 hod./týždenne; 6 semestrov); v reálnych podmienkach prebiehala ich verifikácia a modifikácia, ktorá odrážala zistené ne-dostatky, nové podnety a požiadavky praxe. Pre študentov žurnalistiky, ako i širšiu verejnosť sme zorganizovali prednášky riešiteľov projektu a prednášky zahraničného odborníka – Dr. Dandiho Supriadiho (University of Gloucestershire, Veľká Británia) a 4 workshopy (po dvoch pre každý jazyk). Pri výbere zahraničných odborníkov sme dbali na to, aby to boli ľudia z praxe: okrem pôsobenia v univerzitnom prostredí všetci zahraniční prednášatelia boli i profesionálnymi žurnalistami vo svojich krajinách.

V súlade s plánovaným postupom a formulovanými cieľmi sme sa v poslednom roku riešenia (2016) sústredili na dotvorenie celkovej koncepcie inovačných modulov a na tvorbu nových učebných materiálov, ich implementáciu a priebežnú verifikáciu v rámci cudzojazyčnej výučby, na finálne dokončenie a vydanie učebných materiálov pre kontaktné i dištančné vzdelávanie, v snahe čo najkomplexnejšie obsiahnuť tematiku nevyhnutnú pre adekvátne uchope-nie/pochopenie anglojazyčnej i ruskojazyčnej kultúry a spoločnosti so špecifickým zameraním na potreby budúcich pracovníkov mediálnej sféry. Nové učebné materiály boli po odbornej i praktickej verifikácii a odstránení nedostatkov postupne publikované v printovej podobe a súčasne sú všetky dostupné i v elektronickej verzii na webovej stránke projektu, resp. na platforme on-line kurzov. 

V priebehu roku 2016 sme pokračovali aj v organizovaní odborných prednášok, či už riešiteľov projektu, ako aj prizvaných hostí (Robert C. Kochersberger z North Carolina State University, USA; Alexej Bykov zo St. Petersburg State University, Rusko a i.), ktoré boli zamerané na aktuálne spoločensko-historické a kultúrne témy spojené s anglickým a ruským jazykovým areálom, na profesionálne komunikačné zručnosti budúceho novinára. Súbežne s bež-nou výučbou boli realizované doplnkové workshopy pre interných študentov žurnalistiky (pozri nižšie), s cieľom rozšíriť znalosti o konkrétnej etnokultúre a elimináciu jej stereotypného vnímania prostredníctvom vlastnej tvorivej aktivity študentov. 

Ako kontrolný mechanizmus úspešnosti / neúspešnosti zvolených postupov sme aplikovali verifikačnú analýzu dosahovaných výsledkov v jazykovom a interkultúrnom správaní sa adeptov v komparácii s východiskovým stavom, predpokladanými výsledkami a plánovanými kvalitatívnymi zmenami, na základe ktorej sme realizovali primerané korekčné postupy, v snahe dosiahnuť plánovanú efektivitu predkladaných modulov.

Počas celého obdobia (2014-2016) boli výsledky riešenia projektu priebežne prezentované v odborných publikáciách a časopisoch, na vedeckých seminároch a konferenciách doma i v zahraničí. Riešitelia projektu si zvyšovali svoje pedagogickú i vedeckú odbornosť na odborných podujatiach realizovaných našimi zahraničnými partnermi, ako i ďalšími ustanoviz-ňami (workshop Veľvyslanectva USA, ktorý organizovali pre učiteľov AJ v masmediálnych študijných odboroch, konferencie z medialingvistiky a pod.). Zoznam všetkých publikácií, ktoré sú (v rôznom percentuálnom rozsahu) spojené s riešením projektu je uvedený v tejto správe i zverejnený na webovej stránke projektu. Problematike projektu a jeho výsledkom boli venované odborný seminár i dištančná vedecká konferencia Jazyk-kultúra-spoločnosť 3.

 

Úplné znenie projektu /.pdf/

 

Správa o riešení projektu za rok 2014 /.pdf/

 

Správa o riešení projektu za rok 2015 /.pdf/

 

Záverečná správa za celé obdobie 2014-2016 /.pdf/

Copyright © 2015. All Rights Reserved.